Projektovanje sanacija

Pored klasičnog projektovanja novih objekata (stambenih, industrijskih, poslovnih…) uža specijalnost našeg preduzeća je projektovanje sanacionih zahvata na objektima koji su pretrpeli razna oštećenja.

Inco DOO je preduzeće za projektovanje svih vrsta specijalističkih radova u građevinarstvu koji se primenjuju pri sanacijama oštećenja konstrukcija nastalih kao posledica poplava, požara, zemljotresa, eksplozija, kao i od nekvalitetno izvedenih radova ili grešaka u projektu. Osim projektovanja sanacije, oštećenja nastalih prirodnim katastrofama Inco je zauzeo i značajno mesto u obnavljanju oštećenih objekata nakon NATO bombardovanja. Takođe treba napomenuti da osim sanacionih radova projektujemo i razna ojačanja konstrukcije koja je potrebno                                                               uraditi radi prosecanja i probijanja novih otvora u AB konstrukciji ili ojačanja zbog povećanog eksploatacionog opterećenja ili zbog promene namene objekta.

Trudimo se da pratimo najnovije svetske trendove i tehnologije kod projektovanja specijalističkih radova na sanaciji, rehabilitaciji ili ojačanju konstrukcije za nove eksploatacione zahteve.

Pored sanacionih radova, projektuju se i zaštitni radovi koji omogućavaju produženje veka konstrukcije, kao što su hidroizolacije, antikorozivna zaštita i drugo.

Poseban izazov za preduzeće Inco uvek je bilo projektovanje radova na podizanju posrnulih delova (ili celih) konstrukcija, njihovo ispravljanje ili vraćanje u prethodnu funkciju.