Istražni radovi – defektaža

Ovi radovi služe da bi se ustanovili pravi razlozi zbog kojih su nastupili određeni problemi u eksploataciji problematičnog objekta i svojim rezultatima usmerili projektovanje sanacije u pravcu rešenja tog problema. U tu svrhu se vade kernovi raznih prečnika da se ispita čvrstoća betona na pritisak, zatim se prošlicuju razna mesta u konstrukciji da se utvrdi položaj, prečnik i količina armature koja je ugrađena, uzimaju se neporemećeni uzorci zidova da bi se utvrdila njihova nosivost, kopaju se istražne jame da se utvdi dubina fundiranja, dimenzija i oblik temelja, ako je potrebno rade se i geotehničke bušotine sa kartiranjem uzoraka tla…

Osim sanacije objekata koji su pretrpeli određena oštećenja ova radove je potrebno izvesti i na objektima koji menjaju namenu pa ih je potrebno naknadno ojačati zbog povećanog eksploatacionog opterećenja konstrukcije (u industriji zbog promene tehnološke opreme, mašina… u visokogradnji zbog nadogradnje novih etaža).

Istražni radovi obuhvataju:

– pregled postojeće projektne dokumentacije (ako postoji)

– vizuelni pregled postojećeg stanja objekta sa izradom fotodokumentacije

– uzimanje uzoraka i ispitivanje kvaliteta ugrađenog materijala u

akreditovanim laboratorijama

– Analiza rezultata ispitanih uzoraka materijala, izrada opisa defektaže i

predlog mera sanacije (ojačanja) konstrukcije

Preduzeće INCO raspolaže svim potrebnim resursima da ove radove može da izvede kvalitetno i po svim pravilima struke.