Karbonski laminati, Zepter

Karbonski laminati su lepljeni upravno na pravac prostiranja prslina sa dovoljnim prepuštanjem laminata sa obe strane, van zone prslina, da bi se obezbedilo sidrenje. Ukupno je zalepljeno oko 3.500,00m laminata.

Dakle, kod objekta Zepter trebalo je sanirati i ojačati AB međuspratnu konstrukciju koja je zbog nedostatka armature i nekontrolisanog sleganja pretrpela značajna oštećenja. Po položaju i obliku prslina, jasno se videlo koji uticaji nisu “pokriveni”armaturom.

Prsline su klasifikovane po zazoru, tako da su se prsline sa zazorom do 0,3mm sanirale samo zatvaranjem špahtl-masom na bazi epoxyd-a, a prsline sa većim zazorom su podlezale tretmanu injektiranja epoxyd-om sa svim potrebnim predradnjama. Ukupno je sanirano oko 2.500,00m prslina. Posle završene sanacije prslina prišlo se ojačavanju međuspratne konstrukcije. Za ove potrebe su odabrani karbonski laminati S 512 proizvodnje Sika Švajcarska.