Termoelektrana Nikola Tesla

U termoelektrani Obrenovac posle dugotrajnog rada došlo je do oštećenja aksijalnog ležaja na vrhu polarnog stuba koji je omogućavao rotaciju celog bagera radi snabdevanja postrojenja potrebnim količinama uglja. Osim tog ležaja došlo je i do promene geometrije kružne staze po kojoj se bager rotirao. Sve to zajedno je prizvodilo zaglavljivanje ležaja u određenom položaju bagera i onemogućilo rotaciju bagera, a silu kojom se rotirao bager prenosilo na AB polarni stub izlažući ga povećanoj torziji za koju nije projektovan. Naravno došlo je do velikih oštećenja u samom AB polarnom stubu u vidu spiralnih prslina.

Posle detaljne analize celokupne situacije i izrade projekta sanacije pristupilo se sanaciji tog stuba. Sanacija se sastojala u injektiranju svih prslina niskoviskoznim epoxyd-om. Potom se krenulo u ojačanje samog stuba koje se sastojalo u bušenju rupa i ugradnji ankera za vezu sa novom armaturom. Ankeri su ugrađivani epoxyd-om posebno prilagođenim za ovu priliku, zatim je dodata nova armatura koja je projektom predviđena. Posle toga je ceo stub “obučen” u čelični lim debljine 6mm sa propisno zavarenim spojevima i unapred predviđenim otvorima za betoniranje. Ovaj lim je poslužio i kao oplata za kasnije betoniranje. Kada je završeno zavarivanje pristupilo se betoniranju (punjenju zazora između osnovne konstrukcije AB stuba i čeličnog lima), koji osim statičke uloge ima i funkciju oplate. Betoniranje se vršilo mašinskim putem kroz otvore koji su raspoređeni po visini da ne bi došlo do segregacije.

Naravno garancija za ovaj posao je važila samo uz prethodnu zamenu aksijalnog ležaja i sanaciju kružne kranske staze po kojoj se bager rotirao.