Alfa banka

Za ojačanje ovog objekta odabrana je metoda torkretiranja. Naime naknadnim snimanjem stanja i analizama konstatovano je da konstrukcija objekta ne ispunjava sve uslove iz seizmičkih propisa pa je iz tih razloga bilo potrebno ojačati je.

Pod torkretiranjem se podrazumeva postupak nabacivanja betona na neku jednostranu oplatu ili na neki zid (od betona, opeke, kamena i dr.), na površinu nekog ranije izbetoniranog konstrukcijskog elementa, na površinu stene (u tunelu, useku ili slično), a sve to uz primenu odgovarajuće opreme koja radi na principu komprimovanog vazduha.

Postoje dva osnovna postupka torkretiranja – suvi i mokri, pri čemu će u daljem biti reči samo o suvom postupku, jer je za ovu priliku on odabran.

Kod suvog postupka torkretiranja, koji je znatno više u primeni od mokrog, do uređaja za nabacivanje betona – torkretnog topa – vodi se homogenizovana “suva” mešavina agregata i cementa (eventualno uz primenu izvesnog specijalnog praškastog aditiva), pa se neposredno pred nabacivanje, ova mešavina meša sa vodom (eventualno pomešanom sa izvesnim specijalnim tečnim aditivom). U ovakvim slučajevima koristi se sitan agregat, pri čemu on treba da bude čist, suv i da ne sadrži zrna krupnija od 8mm.

Sa posebno projektovanom granulometrijskom krivom i opimalnom količinom nekih aditiva dobili smo jako dobre rezultate, koje smatramo našom intelektualnom svojinom.