Banataski dvor

Naše učešće u izgradnji podzemnog skladišta gasa u Banatskom dvoru se sastojalo u izvođenju radova na podlivanju teškog kompresora koji služi za ubacivanje gasa pod pritiskom iz cevovoda u podzemne rezervoare. Podlivanje se izvodilo epoxyd-nim malterom.

S obzirom na veliku težinu kompresora (nešto preko 100t), kao i na vibracije koje se pojavljuju tokom njegovog rada, bilo je potrebno da se obezbedi athezija na kontaktnoj površini između čelične šasije kompresora i AB temelja koja je trebala da “uguši” vibracije, a ujedno da ima dovoljnu čvrstoću da prenese težinu cele mašine na AB temelj.

Posle svih pripremnih radova koji se odnose na pripremu gornje površine AB temelja (hrapavljenje i izrada prajmera od čistog epoxyd-a, radi bolje athezije), uklanjanje svih slojeva boje sa šasije kompresora kao i njegovo nivelisanje , šalovanje oko temelja za debljinu podlivke, pristupilo se Specifikum ovog posla je u tome što je to po Sikinoj informaciji najveća količina epoxyd betona ugrađena na jednom mestu u Evropi (nešto preko 11m3). S obzirom na osobine epoxyd-a da kad se nađe u većoj količini na jednom mestu, pogotovo u letnjim uslovima rada, izaziva burnu reakciju i pri tom gubi svoje mehaničke osobine, morali smo se organizovati tako da do toga ne dođe.