25. maj

U toku duge eksploatacije ovog objekta, kao i zbog neurednog održavanja, došlo je do velikih oštećenja krovne AB ljuskaste konstrukcije. Zbog dugotrajnog uticaja atmosferilija krovna hidroizolacija je gotovo potpuno nestala, a sama AB konstrukcija je dosta nastradala. Oštećenja su se javila u vidu prslina, eroziranih, bivših segregativnih mesta sa vidljivom armaturom koja je usled uticaja korozije smanjila prečnik i značajno uticala na statičku stabilnost objekta.

Pri sanaciji ovog objekta pojavila se potreba ojačanja krovne AB ljuskaste konstrukcije. Ovo ojačanje se izvelo primenom karbonskih platana koja su zalepljena u zonama i po predviđenom rasporedu kako je to projektom i statičkim proračunom predviđeno. Karbonska platna su trebala da nadomeste nedostatak armature koja je usled korozije propala.

Pripremni radovi su se satojali u čišćenju korodirane armature i štemovanju labavih delova betona, zatim premazivanje očišćene armature inhibitorom korozije, premazivanje betona prajmerom od čistog epoxyd-a, radi obezbeđenja kontakta stari-novi beton i konačno krpljenje oštećenih površina malterom na bazi epoxyd-a. Osim toga radilo se i na injektiranju svih prslina koje su se posle izduvavanja vazduhom pod pritiskom pojavile

Posle završenih pripremnih radova pristupilo se lepljenju karbonskih platana.

Ukupno je zalepljeno 1.538,00m. karbonskih platana.